SQUARE DANCE

Bra för Kropp o Knopp

Malmö, 2019-12-27

Energy Squares har blivit granskad av Malmö Stads Fritidsförvaltning, och Fritidsförvaltningen har haft diverse anmärkningar på våra stadgar.

Därför har styrelsen tagit fram ett förslag på nya stadgar som uppfyller Fritidsförvaltningens krav, se nedan.

Enligt §11 nuvarande stadgar:
"Beslut om ändring eller tillägg till dessa stadgar skall fattas av 2 på varandra följande ordinarie sammanträdanden, varav 1 årsmöte, och skall på vardera mötet biträdas av minst 2/3 av de avgivna rösterna. Sammanträdena skall äga rum med minst 1 månads mellanrum och besluten ska vara likalydande."

Vid det extra föreningsmötet, som hölls den 27 december 2019, godkände mötet ändringen, och därmed har årsmötet befogenhet att ge det slutgiltiga godkännandet.

De föreslagna stadgarna har en vidare omfattning än de nuvarande, samt en annan ordalydelse. Dock kan man säga att de nuvarande stadgarna i stort sett till fullo återspeglas i de föreslagna, med ett undantag: Antalet suppleanter i styrelsen minskas från 2 till 1.

Nuvarande stadgar, klicka här.

Föreslagna stadgar, klicka här.

 

UPPVISNINGAR
Välkomna att titta på
och/eller Prova på !

Önskar du en prova på eller uppvisning i Squaredans kontakta oss

Kontakta Carin Oberg eller Lars Hansson
om du vill dansa på uppvisningar.

Login User

Log in

Login to your account

Username *
Password *